Hodnocení výkonu Zakázky

Výkon zakázky se počítá jako rozdíl objednávek přijatých a schválených kalkulací a nákladů na zakázce. Do nákladů se počítají záznamy v agendě Náklady a práce evidované v agendě Práce. V agendě Náklady jsou záznamy z provedených externích nákupů, prodeje zboží ze skladu (katalog), knihy cest.

Náklady z externích nákupů, tzn z přijatých faktur se netvoří automaticky, ale ručně. Uživatel cPilot musí v agendě Doklady přijaté ručně vytvořit náklady na zakázku. 

Výpočet na Zakázce

 • suma předběžných nákladů ze všech schválených kalkulací (SKn) a přijatých objednávek (SOn)
 • suma předběžných nákladů práce ze všech schválených kalkulací (SKp)
 • suma předběžných zisků ze všech schválených kalkulací (SKz) a přijatých objednávek (SOz)
 • suma předběžných cen ze všech schválených kalkulací (SKc) a přijatých objednávek (SOc)
 • suma skutečných nákladů z práce na zakázce (SZp) - součet všech provedených prací (hodiny pracovníka x (mzdové náklady + režijní náklady + nemzdové náklady)
 • suma skutečných nákladů z agendy náklady na zakázce (SZn)
 • suma ceny faktur na zakázce (SFc)
 • zisk na zakázce = suma ceny z faktur - (suma skutečných nákladů z práce + suma skutečných nákladů)
  / Zz = SFc-(SZp+SZn)

Zobrazení Výkon zakázky

V pravém panelu zakázky je sekce „Výkon zakázky“, který zobrazuje:

 • celkový zisk na zakázce (Zz) je vedle názvu sekce v barevném poli
 • procentuální podíl skutečných nákladů práce (SZn) a předběžných nákladů na kalkulaci (SKp)
 • procentuální podíl skutečných nákladů z agendy náklady (SZn) a předběžných nákladů na kalkulaci bez nákladů práce (SKn-SKp)
 • procentuální zisk (úspěšnost zakázky) jako podíl zisku na zakázce (Zz) a součtu předběžného zisku na všech přijatých objednávkách )SOz)

Pro výpočet všech údajů výkonu zakázky je nutno mít na zakázce schválené kalkulace a jejich přijaté objednávky!

Jednotlivé barvy vyjadřují aktuální stav:

 • šedá - mimo rozsah
 • žlutá – systém ještě očekává náklady (množství nákladů na zakázce je nižší než předpokládané náklady)
 • zelená – kalkulace a objednávka byly přesné do haléře :-)
 • červená – více nákladů nebo menší zisk než byl předpoklad 

Konfigurace přehledů na zakázce:

V nastavení agendy Zakázka v sekci Výpočet výkonu zakázky lze určit, které statusy jednotlivých agend se budou započítávat do výkonu zakázky. Jsou to agendy: Práce, Náklady, Kalkulace, Objednávky přijaté, Faktury vydané. Vždy můžeme vybrat více statusů (např: kalkulace schválené, objednávky přijaté, faktury vydané + odeslané + uhrazené).

Pro Doklady vydané můžete nastavit, které typy dokladů ovlivňují výkon (např. vyloučit zálohové faktury).